Uvodne napomene

Hirurgija ima najvažniju ulogu u lečenju karcinoma dojke. Osnovni zadatak hirurgije kod pacijentkinja sa karcinomom dojke je da se ukloni tumor i zahvaćene limfne žlezde. Pored toga, vrlo je važan i estetski efekat posle ovih operacija, obzirom na simbol i značaj dojke u životu žene. Na tim osnovama se razvila nova grana hirurgije dojke – onkoplastična hirurgija.Onkoplastična hirurgija se zvanično pojavila u stručnoj literaturi  90-ih godina prošlog veka, mada su se pionirski radovi u ovoj oblasti pojavili i koju deceniju ranije.

Cilj onkoplastične hirurgije

Šta je zapravo zadatak onkoplastične hirurgije? Kada se ukloni tumor sa okolnim tkivom ostaje jedan slobodan prostor, šupljina, u tkivu dojke koji mora da se „popuni“ određenim hirurškim postupcima. To je upravo zadatak onkoplastične hirurgije kada je reč o manjim operacijama na dojci.  Druga situacija se javlja kada se uradi mastektomija, odnosno kada se ukloni čitava dojka.

 

Onkoplastična hirurgija posle poštednih operacija

 

Brojni faktori utiču na samu odluku koji tip operativne procedure će biti urađen. Starost, lokalizacija i veličina tumora, veličina dojki, stepen „spuštenosti“ dojki, gojaznost, pušenje, vrsta tumora, …..Tipovi operacija uglavnom nose naziv po autoru (Benelli, Grissoti,…) koji ih je uveo u hiruršku praksu ili po obliku slova ili oblika („v shape“, „inverted T“,…) koji nastaje u tkivu dojke tokom operacija.

Onkoplastična hirurgija posle mastektomije

Mastektomija je operacija kojom se uklanja čitava dojka. Postoji nekoliko tipova mastektomije.

  • Prosta, kada se uklanja samo dojka
  • Radikalna, kada se uklanja dojka i regionalne
  • Mastektomija sa očuvanjem kože (eng skin sparing)
  • Mastektomija sa očuvanjem bradavice (eng nipple sparing )

Tada dojku možemo da „nadomestimo“ sa nekim tkivom iz bliže ili dalje okoline mesta gde je rađena operacija. Tada koristimo tzv. kožno-potkožno-mišićne režnjeve za rekonstrukciju dojke i najčešće se u tu svrhu koristi latisimus dorsi režanj (eng LD flap). Na kraju, posle urađene mastektomije možemo dojku rekonstruisati i sa implantima odnosno „protezama“. Implanti se mogu plasirati iza ili ispred velikog grudnog mišića, sa ili bez mrežica. Postoji veći broj hirurških rešenja za rekonstrukcija bradavičinog koluta (areola) i same bradavice u okviru onkoplastične hirurgije.