Biološka terapija je jedan od vidova lečenja karcinoma dojke. Naučnici su vremenom utvrdili da se na površini ćelija karcinoma dojke nalaze određeni receptori čijom stimulacijom dolazi do rasta i razmnožavanja ovih ćelija.

Shodno ovakvim dostignućima uvedena je nova vrsta lekova koji blokiraju ove receptore i na taj način onemogućavaju rast i razmnožavanje malignih ćelija.
Biološka terapija  se primenjuje posle utvrđivanja prisustva ovog receptora (Her2), nezavisno od primene hemoterapije i endokrinološke terapije. Kao i svaki lek, ima svoje sporedne efekte.
Oko 20% pacijentkinja sa karcinomom dojke ima pozitivan nalaz u smislu prisustva ovog receptora (Her2) na površini ćelija karcinoma dojke, a ovakvi tumori imaju tendenciju da rastu i šire se agresivnije u odnosu na Her 2 negativne karcinome dojke.

Lekovi koji se najčešće primenjuju a pripadaju ovoj grupi su:

Trastuzumab (Herceptin): predstavlja monoklonsko antitelo. Primenjuje se intravenski a primena traje godinu dana, a u uznapredovalom stadijumu i duže. Može se koristiti u bilo kom stadijumu bolesti. Savremeni pristup podrazumeva potkožnu primenu.
Pertuzumab (Perjeta): predstavlja takođe monoklonsko antitelo. Primena je intravenski, u bilo kom stadijumu bolesti, sa ili bez drugih agenasa.
Ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla):  Predstavlja monoklonsko antitelo koje je vezano za hemoterpijski agens. Koristi se kod pacijentkinja u uznapredovalom stadijumu bolesti koji su već lečeni hemoterpijom i Herceptinom.
Lapatinib (Tykerb): Ovaj agens ustvari predstavlja kinaza inhibitor. Primenjuje se peroralno kod pacijentkinja u uznapredovalom stadijumu bolesti, ukoliko primena Herceptina nije dala rezultata.

Biološka terapija ima i svoje indikacije i koristi ali i  nuspojave i ograničenja  :

Može doći do pojave srčanog oštećenja tokom i posle primene ovih lekova, posebno ukoliko se kombinuju sa antraciklinima. Stepen oštećenje varira a u krajnjem stepenu može da dovede do srčane insuficijencije.
Takođe primena ovih lekova može da dovede do opšte slabosti, malksalosti, pojave otoka nogu kao i osećaja nedostatka vazduha.
Lapatinib može dovesti do teške dijareje, te je jako važno da pacijent bude upoznat sa ovom komplikacijom. Ovaj lek takođe može dovesti do pojave sindroma dlan-stopalo.
Primena ovih lekova je kontraindikovana u trudnoći.